Cân điện tử SHIMADZU
cân phân tích UX-Shimazu
UX220H x0.001g
UX420H x0.001g
UX620H x0.001g
UX2200H x0.01g
cân phân tích BL-Shimazu
BL 220 x 0.001g
BL 320 X 0.001g
BL 2200 X 0.01g
BL 3200 X 0.01g
cân phân tích AUX-Shimazu
AUW 120 x 0,0001
AUW 82 x 0,00001
AUX 220 x 0,0001
AUX 320 x 0,0001
cân phân tích ELB-Shimazu
ELB 200 x 0.01g
ELB 300 x 0.01g
ELB 2000 x 0.1g
ELB 300 x 0.1g
cân phân tích TX-Shimazu
TX 220g x 0.001g
TX 320g x 0.001g
TX 3200g x 0.01g
TX 2200g x 0.01g
     

1 pages - 5 Products