Load cell Mavin NB1
Chi Tiết Sản Phẩm :
Tên sản phẩm :

Load cell Mavin NB1 

Thông số kỹ thuật :
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
 
Product Information :

Cân điện tử cùng loại :

Load cell Mavin NA 2
60kg, 100kg, 150kg
250kg,500kg 750kg
Load cell Mavin NA3
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
Load cell Mavin NA5
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
Load cell Mavin NA1
1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg
Load cell Mavin NA6
1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg
Load cell Mavin NA10
1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg
Load cell Mavin NA148
1kg,2kg,3kg,
4kg,5kg 6kg
12kg,20kg,45kg
Load cell Mavin NA20
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
Load cell Mavin NB5
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin NB9
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin NS2
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin NS6
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin NS13
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
Load cell Mavin ND2
20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg,750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn
   

1 pages - 14 Products

-------------------- Trở về trang trước